LESROOSTER & TARIEVEN

DAG

TIJDSTIP

DOCENT

STIJL/NIVEAU

Maandag
T56

19:00 – 20:00

Isabelle

Reggaeton

All Levels

Maandag
T56

19:00 – 20:00

Britt

Hiphop Feminine

Intermediate

Maandag
T56

20:00 – 21:00

Jeffrey

Afrodance

Intermediate

Maandag
T56

20:00 – 21:00

Kimberley

Feminine

Beginners

Maandag
T56

21:00 – 22:00

Jeffrey

Open class / Freestyle

Dinsdag
T56

19:00 – 22:00

Jeffrey

Demoteam

Levitate

Woensdag
Santiago de Cuba

19:00 – 20:00

Isabelle

Afrodance

Beginners

Woensdag
Santiago de Cuba

20:00 – 21:00

Isabelle

Reggaeton

All Levels

 

 

 MAANDELIJKSE ABONNEMENTEN

  1 les per week                   € 30 per maand / € 80 per kwartaal 
  2 lessen per week             € 41,50 per maand / € 110 per kwartaal
  3 lessen per week             € 60 per maand / € 160 per kwartaal 

  – Onbeperkt lessen             € 75 per maand / € 200 per kwartaal

 OVERIG

  – Rittenkaart (á 10 lessen)    € 87,50
  – Losse les                               € 10,00

 OPZEGTERMIJN

 Wij hanteren een opzegtermijn voor je maandelijkse abonnement van minimaal 14 dagen voorafgaand   
 aan de nieuwe maand. Kun je wegens omstandigheden een maand of een langere periode niet dansen? Geef
 dit dan op tijd aan ons door, anders zien wij ons genoodzaakt het maandelijkse termijnbedrag alsnog
 in rekening te brengen. Een opzegging kun je aan ons doorgeven via e-mail (info@latinize.nl) of via whatsapp
 06-40786839. Onverwachte omstandigheden zijn uiteraard altijd bespreekbaar. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene Regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten,
werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Latinize Dance & Entertainment.
1.2 Latinize Dance & Entertainment is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister onder nummer
66661382.
Latinize Dance & Entertainment wordt hierna ook aangeduid als “Latinize”.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld  ten behoeve van personen die voor Latinize werkzaam
zijn en/of zijn geweest.
1.4 Latinize heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en
lesgeef locatie te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te
houden aan de 
huisregels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de

aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde docent
op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

2. Inschrijvingen
2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier wordt ondertekend.
2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles,tenzij anders afgesproken.
2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Personen jonger dan 16 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het
inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
2.5 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement
opzeggen om soortgelijke redenen moet worden overgelegd met de docenten.

 

3. Betalingen 

3.1 Betaling van het lesgeld moet altijd in de eerste lesweek van de nieuwe maand contant of per bank
worden voldaan. 
3.2 Bij een inschrijving op de helft van de maand wordt het lesgeld berekend aan de hand van het resterend
aantal weken in de betreffende maand.
3.3 De kosten van het lesgeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website
op de pagina “lesrooster & tarieven”.
3.4 De vastgestelde lesgelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.
3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Latinize daartoe aanleiding geeft, is Latinize
bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de
toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen
het lid aan Latinize uit welke hoofde ook verschuldigd is
direct opeisbaar.
3.6 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Latinize.
Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt voldaan heeft de afnemer een
informatieplicht. Hij/zij behoort de dansschool in te lichten over eventuele onregelmatigheden
3.7. Latinize heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern
incassobureau in te schakelen.
3.8. Latinize is gemachtigd eens per jaar de contributiegelden te verhogen. 

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Latinize is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Latinize stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal
wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. 
4.2 Door ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische
beperkingen heeft zoals hart-, long- en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het
inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van Latinize.
4.3 Latinize sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege
een bezoeker/lid aanwezige derde uit.
4.4 Latinize is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen
kunnen worden opgelopen.
4.5 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

 

5. Lidmaatschap
5.1 Deelname aan de danslessen gebeurt op geheel vrijwillige basis en is op eigen risico.
5.2 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Latinize of de leslocatie zal in rekening worden
gebracht bij de betreffende persoon.
5.3 De danszaal dient betreden te worden met binnenschoeisel.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Latinize niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze
voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

 

7. Beëindigen lidmaatschap
7.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 2 weken.
7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail  te geschiedden. Dit kunt u doen door een mail te
sturen naar info@latinize.nl

 

8. Privacyreglement Latinize
8.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij
Latinize dient u toestemming te geven. Dit kan via een iinschrijfformulier.
8.2 Dansschool Latinize verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:
– NAW-gegevens
– geboortedatum
– telefoonnummer
– Email-adres

8.3 De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke
les ze zitten. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties)
gedeeld. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen en
andere aan de dansschool gelieerde informatie.
8.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van
verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via
info@latinize.nl
8.5  Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 7 jaar in een archief
bewaard. In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het
mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie.
Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mail te sturen
naar info@latinize.nl
8.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen e-mails versturen.